تبلیغات
zaminiyam - زیارتنامه حضرت علی علیه السلام

زیارتنامه حضرت علی علیه السلام

پنجشنبه 9 خرداد 1392 08:06 ب.ظنویسنده : آسمان آبی

 

سپاس‌ خدای‌ را که‌ مرا گرامی‌ داشت‌ به‌ شناختن‌ او و شناختن‌ رسولش‌
و آنکس‌ که‌ واجب‌ است‌ بر من‌ طاعتش‌ از مهر او بر من‌ و تفضل‌ از او
بر من‌ و منت‌ نهاد بر من‌ به‌ ایمان‌ حمد خدا را که‌ داخل‌ کرد مرا به‌ حرم‌
برادر رسولش‌ و نمودش‌ به‌ در عافیت‌ حمد خدا را که‌ قرارم‌ داد از زائرین‌
قبر وصی‌ رسولش‌ گواهی‌ می‌دهم‌ که‌ نیست‌ معبودی‌ جز خدا یگانه‌ است‌ و
شریک‌ ندارد و گواهم‌ که‌ حضرت‌ محمد بنده‌ او و رسول‌ اوست‌ آمده‌ به‌ حق‌
از طرف‌ خدا و گواهم‌ به‌ اینکه‌ علی‌ علیه‌ السلام‌ بنده‌ خداست‌ و برادر رسول‌
خدا خدا بزرگتر است‌ خدا بزرگتر است‌ خدا بزرگتر است‌ نیست‌ معبودی‌ جز
خدا و خدا بزرگتر است‌ و سپاس‌ خدا را بر رهبری‌ او و توفیق‌ او بر آن‌ چه‌
دعوت‌ کند از راه‌ خود خدای‌ براستی‌ تو بهترین‌ مقصود و کریمتر وارد پذیری‌
و من‌ به‌ تو وارد شدم‌ و تقرب‌ جویم‌ به‌ تو به‌ پیغمبرت‌ پیامبر رحمت‌ و به‌ برادرش‌
امیرالمؤمنان‌ علی‌ فرزند ابیطالب‌ بر آنان‌ درود و رحمت‌ فرست‌ بر محمد و آل‌ محمد
و بیهوده‌ مکن‌ کوشش‌ مرا و نظر کن‌ به‌ من‌ نظر مهربانی‌ که‌ مرا فراگیری‌ بدان‌ و قرار
بده‌ نزد خودت‌ آبرومند در دنیا و آخرت‌ و از نزدیکان‌ درود فرست‌ بر رسول‌ خدا امین‌
خدا بر وحی‌ او و بر تصمیمات‌ فرمانش‌ خانم‌ آنچه‌ پیش‌ بوده‌ و آغاز آنچه‌ بیاید و مسلط
بر آنها همه‌ و رحمت‌ خدا و برکات‌ او درود بر صاحب‌ سکینه‌ و وقار درود بر شخص‌
مدفون‌ در مدینه‌ درود بر پیغمبر منصور و مؤید به‌ وحی‌ درود بر ابی‌القاسم‌ محمد بن‌ عبدالله‌
و رحمت‌ خدا و برکات‌ خدا بر او گواهی‌ می‌دهم‌ که‌ نیست‌ معبودی‌ جز خدای‌ یگانه‌ شریک‌ و
انباز ندارد و گواهم‌ که‌ محمد بنده‌ و فرستاده‌ اوست‌ حق‌ را آورده‌ از نزد او و تصدیق‌
رسولان‌ کرد درود بر تو ای‌ رسول‌ خدا درود بر تو ای‌ حبیب‌ خدا و برگزیده‌ او بر خلقش‌
درود بر امیرمؤمنان‌ بنده‌ خدا و برادر رسول‌ خدا ای‌ مولایم‌ ای‌ امیرمؤمنان‌ بنده‌ تو و
زاده‌ بنده‌ات‌ و زاده‌ کنیزت‌ نزد تو آمد پناهنده‌ به‌ عهد توست‌ آهنگ‌ حرم‌ تو کردم‌ روی‌
آورده‌ به‌ سوی‌ مقام‌ تو متوسل‌ بدرگاه‌ خدای‌ تعالی‌ آیا داخل‌ شوم‌ ای‌ مولای‌ من‌ آیا داخل‌
شوم‌ ای‌ امیرالمؤمنین‌ آیا داخل‌ شوم‌ ای‌ حجت‌ خدای‌ آیا داخل‌ شوم‌ ای‌ امین‌ خدا آیا داخل‌
شوم‌ ای‌ فرشتگان‌ خدا مقیم‌ در این‌ زیارتگاه‌ ای‌ مولای‌ من‌ آیا اجازه‌ دخول‌ به‌ من‌
می‌دهی‌ به‌ بهترین‌ وجهی‌ که‌ به‌ یکی‌ از دوستانت‌ اجازه‌ دادی‌ اگر من‌ لیاقت‌ آن‌ را ندارم‌
تو اهلیت‌ آن‌ را داری‌. به‌ نام‌ خدا و به‌ ذات‌ خدا و در راه‌ خدا و بر ملت‌ رسول‌ خدا
درود و رحمت‌ خدا بر او و بر آل‌ او خدایا بیامرز مرا و رحم‌ کن‌ مرا و توبه‌ام‌ را بپذیر
زیرا تو توبه‌پذیر و مهربانی‌ درود از جانب‌ خدا بر محمد رسول‌ خدا امین‌ خدا بر وحی‌ او
و رسالتش‌ و تصمیمات‌ کارش‌ و معدن‌ وحی‌ و تنزیل‌ و خاتم‌ گذشته‌ و گشایش‌ و آغاز آنچه‌
بیاید و مسلط بر آنها همه‌ گواه‌ بر خلق‌ چراغ‌ تابان‌ و درود بر او و رحمت‌ خدا و برکاتش‌
خدایا درود فرست‌ بر محمد و خاندان‌ مظلومش‌ برتر و کامل‌تر و بلندتر و شریف‌تر از آنچه‌
رحمت‌ فرستادی‌ بر یکی‌ از پیغمبران‌ و رسولانت‌ و برگزیدگانت‌ خدایا درود فرست‌ بر
امیرمؤمنان‌ بنده‌ تو و بهتر خلقت‌ پس‌ از پیغمبرت‌ و برادر رسولت‌ و وصی‌ حبیب‌ تو
که‌ برگزیدی‌ او را بر خلقت‌ و راهنمای‌ بر کسی‌ که‌ مبعوثش‌ کردی‌ برسالتت‌ و جزابخش‌
قیامت‌ به‌ عدلت‌ و فصل‌ محاکماتت‌ میان‌ خلقت‌ و درود بر او و رحمت‌ خدا و برکاتش‌
خدایا درود فرست‌ بر امامات‌ از فرزندانش‌ کارگزاران‌ به‌ فرمانت‌ بعد از او پاکانی‌
که‌ پسندیدی‌ آنها را یاوران‌ برای‌ دینت‌ و حافظان‌ سر تو و گواهان‌ بر خلقت‌ و
نشانه‌هائی‌ بر بندگانت‌ صلوات‌ تو بر آنان‌ درود بر امیرمؤمنان‌ علی‌ فرزند
ابیطالب‌ وصی‌ رسول‌ خدا و جانشین‌ او و بپادارنده‌ دستور او بعد از
او سید اوصیاء و رحمت‌ خدا و برکات‌ او درود بر فاطمه‌ دختر رسول‌ خدا
رحمت‌ خدا بر او و بر آل‌ او بانوی‌ زنان‌ جهان‌ درود بر حسن‌ و حسین‌ دو
آقای‌ جوانان‌ اهل‌ بهشت‌ از همه‌ خلق‌ درود بر امامان‌ رهبر درود بر پیغمبران‌ و
رسولان‌ درود بر امامان‌ سپرده‌ شده‌ نزد آنها درود بر مخصوصان‌ خدا از میان‌
خلقش‌ درود بر نکته‌شناسان‌ و دقیق‌نظران‌ درود بر مؤمنان‌ که‌ قیام‌
به‌ امر او نمودند و پشتیبانی‌ کردند دوستان‌ خدا را و با ترس‌ آنها نیز
ترسیدند درود بر فرشتگان‌ مقرب‌ درود بر ما و بر بندگان‌ شایسته‌ خدا
درود بر تو ای‌ امیرمؤمنان‌ درود بر تو ای‌ دوست‌ خدا درود بر تو ای‌
برگزیده‌ خدا درود بر تو ای‌ ولی‌ خدا درود بر تو ای‌ حجت‌ خدا
درود بر تو ای‌ پیشوای‌ هدایت‌ درود بر تو ای‌ نشانه‌ پرهیزکاری‌ درود
بر تو ای‌ وصی‌ خوش‌رفتار با تقوی‌ پاک‌ و وفادار درود بر تو ای‌ پدر حسن‌
و حسین‌ درود بر تو ای‌ پایه‌ دین‌ درود بر تو ای‌ آقا و سید اوصیاء و امین‌
پروردگار جهانیان‌ و جزاء دهنده‌ روز جزاء و بهترین‌ مؤمنان‌ و آقای‌ صدیقان‌
و برگزیده‌ از نژاد پیغمبران‌ و در حکمت‌ پروردگار جهانیان‌ و خزینه ‌دار
وحی‌ او و گنجینه‌ دانش‌ او و خیرخواه‌ امت‌ پیغمبرش‌ و تالی‌ رسولش‌ و
فداکار با جانش‌ و سخنور به‌ حجتش‌ و دعوت‌ کننده‌ به‌ شریعتش‌ و
گذرنده‌ بر روشش‌ خدایا من‌ گواهم‌ که‌ او تبلیغ‌ کرد از طرف‌ رسول‌
خدا آنچه‌ در عهده‌ اوست‌ و رعایت‌ کرد آنچه‌ حفظ او بود و حفظ کرد
هر چه‌ به‌ او سپرده‌ بود و حلال‌ داشت‌ حلال‌ تو را و حرام‌ داشت‌ حرام‌ تو
را و بپا داشت‌ احکام‌ تو را و جهاد کرد با پیمان‌شکنان‌ در راه‌ تو و نیز با
زورگویان‌ و عدول‌ کنندگان‌ در حکمت‌ و جهنده‌گان‌ از دستورت‌ بردبار و
صلاح‌جو و نگیرد او را یعنی‌ تحت‌ تأثیر واقع‌ نگردید درباره‌ تو سرزنش‌
سرزنش‌کنندگان‌ خدایا رحمت‌ فرست‌ بر او بهترین‌ رحمتیکه‌ فرستادی‌
بر یکی‌ از دوستانت‌ و برگزیدگانت‌ و اوصیای‌ پیغمبرانت‌ خدایا این‌ قبر
ولی‌ توست‌ که‌ واجب‌ کردی‌ اطاعتش‌ را و نهادی‌ در گردن‌ بندگانت‌
بیعتش‌ را و خلیفه‌ توست‌ که‌ بوسیله‌ او بستانی‌ و عطا کنی‌ و
به‌ سبب‌ او پاداش‌ دهی‌ و یا کیفر دهی‌ و براستی‌ من‌ قصد او کردم‌
به‌ طمع‌ آنچه‌ آماده‌ کردی‌ برای‌ دوستانت‌ و به‌ حق‌ قدر عظیم‌ او نزد تو
و آن‌ موفقیت‌ ارجمندیکه‌ در پیشگاهت‌ دارد و قرب‌ منزلتش‌ از تو خدایا
درود فرست‌ بر محمد و آل‌ محمد و انجام‌ ده‌ با من‌ آنچه‌ تو اهل‌ آنی‌ زیرا
تو اهل‌ کرم‌ و جودی‌ و درود بر تو ای‌ مولایم‌ و بر دو هم‌ قبرت‌ آدم‌ و
نوح‌ و رحمت‌ خدا و برکات‌ او ای‌ مولای‌ من‌ بدرگاه‌ تو درود من‌ است‌
و به‌ تو توسل‌ جویم‌ به‌ سوی‌ پروردگارم‌ در رسیدن‌ به‌ مقصودم‌ و گواهم‌
که‌ متوسل‌ به‌ تو دست‌ خالی‌ نیست‌ و جوینده‌ به‌ تو از روی‌ معرفت‌
برنگردد جز با برآمدن‌ حاجتش‌ پس‌ باش‌ شفیع‌ من‌ به‌ سوی‌ خدا پروردگار
تو و من‌ در برآمدن‌ حاجتم‌ و میسر بودن‌ کارهایم‌ و برطرف‌ کردن‌ سختیم‌
و آمرزش‌ گناهم‌ و توسعه‌ روزیم‌ و درازی‌ عمرم‌ و عطا کردم‌ درخواستم‌
درباره‌ دنیا و آخرت‌ من‌ خدایا لعنت‌ کن‌ کشندگان‌ امامان‌ و عذابشان‌ نما
عذابی‌ دردناک‌ که‌ عذاب‌ نکردی‌ احدی‌ را از عالمیان‌ عذاب‌ بسیار که‌ دنباله‌
آن‌ قطع‌ نگردد و موعد و نهایتی‌ ندارد به‌ جهت‌ آنکه‌ ستیزه‌ کردند با اولیای‌
امر تو و آماده‌ کن‌ برای‌ آنها عذابی‌ که‌ وارد نکردی‌ آن‌ را به‌ احدی‌ از
خلقت‌ خدایا داخل‌ نما بر قاتلان‌ انصار رسولت‌ و بر قاتلان‌ امیرمؤمنان‌
و بر قاتلان‌ حسن‌ و حسین‌ و قاتلان‌ انصار حسن‌ و حسین‌ و بر قاتلان‌
هر که‌ کشته‌ شده‌ است‌ برای‌ ولایت‌ آل‌ محمد همه‌ عذابی‌ دردناک‌ و چندان‌
در پایین‌ترین‌ طبقه‌ جهنم‌ تخفیف‌ نشود از آنان‌ عذاب‌ و آنان‌ در آن‌ اندر
باشند ملعون‌ و سر بزیر در نزد پروردگارشان‌ به‌ دیده‌ خود ببینند پشیمانی‌
و رسوایی‌ طولانی‌ برای‌ کشتار خاندان‌ پیغمبران‌ و رسولانت‌ و پیروانشان‌
از بندگان‌ شایسته‌ات‌ خدایا لعنتشان‌ کن‌ در اعماق‌ نهان‌ و آشکار عیان‌ در
زمین‌ و آسمانت‌ خدای‌ قرار بده‌ برای‌ من‌ گام‌ صادقانه‌ در مورد دوستانت‌
و محبوب‌ کن‌ نزد من‌ زیارتگاه‌ آنها را و قرارگاه‌ آنها را تا برسانی‌ مرا به‌
ایشان‌ و بگردانی‌ مرا از پیروانشان‌ در دنیا و آخرت‌ ای‌ مهربان‌ترین‌
مهربانان‌ درود بر تو ای‌ ابا عبدالله‌ درود بر تو ای‌ فرزند رسول‌ خدا
درود بر تو ای‌ پسر امیرمؤمنان‌ درود بر تو ای‌ فرزند فاطمة‌ زهرا بانوی‌
زنان‌ جهانیان‌ درود بر تو ای‌ پدر امامان‌ رهبر هدایت‌ شده‌ درود بر تو ای‌
کشته‌ اشک‌ریزان‌ درود بر تو ای‌ صاحب‌ مصیبت‌ و سوگواری‌ مرتب‌ درود
بر تو و بر جد و پدرت‌ درود بر تو و بر مادرت‌ و برادرت‌ درود بر تو و
بر امامان‌ از نژادت‌ و فرزندانت‌ گواهم‌ که‌ خدا خاک‌ را به‌ تو خوشبو کرد
و قرآن‌ را به‌ وسیله‌ تو توضیح‌ داد و قرار داد تو را و پدرت‌ و برادرت‌
و فرزندانت‌ را عبرت‌ و پند برای‌ صاحبان‌ خرد ای‌ زاده‌ با میمنت‌ها پاکیزه‌
قرآن‌ خوان‌ و توجه‌ دادم‌ سلام‌ خودم‌ را به‌ سوی‌ تو صلوات‌ خدا و درود
او بر تو و قرار داد دلهای‌ مردم‌ را هواخواه‌ تو ناامید نشد هر که‌ به‌ تو
تمسک‌ جست‌ و به‌ تو پناه‌ برد درود بر پدر امامان‌ و دوست‌ نبوت‌ و
مخصوص‌ به‌ اخوت‌ درود به‌ یعسوب‌ دین‌ و ایمان‌ و کلمه‌ رحمان‌ درود
بر میزان‌ اعمال‌ و زیر و رو کننده‌ احوال‌ و شمشیر خدای‌ ذوالجلال‌ و
ساقی‌ سلسبیل‌ زلال‌ درود بر صالح‌ مؤمنان‌ و وارث‌ دانش‌ پیغمبران‌ و
حاکم‌ روز جزا درود بر درخت‌ تقوی‌ و شنوای‌ نهان‌ و رازگویی‌ درود
بر حجت‌ خدا که‌ رسا است‌ و نعمت‌ شایانش‌ عذاب‌ و نقمت‌ کوبنده‌اش‌
درود بر راه‌ روشن‌ و اختر تابنده‌ و امام‌ خیرخواه‌ و فتیله‌ نورزا
(مشعل‌ تابان) و رحمت‌ خدا و برکاتش‌ خدای‌ درود فرست‌ بر
امیرمؤمنان‌ علی‌ فرزند ابیطالب‌ برادر پیغمبرت‌ و ولی‌ او و یاور او
و وصی‌ او و وزیر او و سپرده‌دار علم‌ او و جایگاه‌ راز او و در
حکمتش‌ و گویای‌ حجت‌ او و دعوت‌ کننده‌ به‌ شریعتش‌ و خلیفه‌ او
در امتش‌ و گشایش‌دهنده‌ گرفتاری‌ از برابرش‌ و شکننده‌ پشت‌ کافران‌
و خاک‌مال‌ کننده‌ بینی‌ فاجران‌ آنکه‌ او را نسبت‌ به‌ پیغمبرت‌ به‌ منزله‌
هارون‌ از موسی‌ قرار دادی‌ خدایا دوست‌ بدار دوستدارش‌ را و
دشمن‌ دار کسی‌ که‌ دشمنش‌ دارد و یاری‌ کن‌ یارش‌ را و واگذار هر که‌
واگذاردش‌ و لعن‌ کن‌ هر که‌ برابرش‌ بایستد از اولین‌ و آخرین‌ و
رحمت‌ فرست بر او بهتر آنچه‌ رحمت‌ نمودی‌ بر یکی‌ از اوصیاء
پیغمبرانت‌ ای‌ پروردگار جهانیان‌ درود بر تو ای‌ برگزیده‌ خدا درود بر
تو ای‌ حبیب‌ خدا درود بر تو ای‌ پیغمبر خدا درود بر تو ای‌ امین‌ خدا
درود بر تو ای‌ خلیفه‌ خدا در روی‌ زمین‌ درود بر تو ای‌ پدر بشر درود
بر تو و بر جان‌ و تنت‌ و بر فرزندان‌ پاکت‌ و نژادت‌ و رحمت‌ خدا بر
تو رحمتی‌ که‌ نتواند شمرد آن‌ را جز او و رحمت‌ خدا و برکات‌ او
درود بر تو ای‌ پیغمبر خدا درود بر تو ای‌ برگزیده‌ خدا درود بر تو
ای‌ ولی‌ خدا درود بر تو ای‌ حبیب‌ خدا درود بر تو ای‌ بزرگ‌ رسولان‌
درود بر تو ای‌ امین‌ خدا در روی‌ زمین‌ صلوات‌ خدا و درودش‌ بر تو
و بر جان‌ و بر بدن‌ تو و بر پاکان‌ از فرزندان‌ تو و رحمت‌ خدا و برکاتش‌

http://ali.ommolketab.ir


برچسب ها: زیارتنامه حضرت علی علیه السلام ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 9 خرداد 1392 08:08 ب.ظ

 
جمعه 3 شهریور 1396 11:25 ق.ظ
Wow! At last I got a webpage from where
I know how to truly obtain valuable data regarding my study and knowledge.
یکشنبه 6 مرداد 1392 10:57 ب.ظ
سلام .خسته نباشی
عالی بود واقعاااا من که خیلی بهره بردم
امید وارم موفق باشی.
یکشنبه 6 مرداد 1392 10:47 ب.ظ

سلام .خسته نباشی
عالی بود واقعاااا من که خیلی بهره بردم
امید وارم موفق باشی.
سه شنبه 11 تیر 1392 02:11 ب.ظ
*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  * ☆ افرین بر شما★ 

♥  *  ★ ★ و مطلبت *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★
*   *  ★   ★ ♡ *
 ★ ★  ☆ ★ *
 ♡   ★ *  ★  *  ☆
★ * ★ * ☆ ★ 

♥  *  ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★

*   *  ★   ★ 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر